top of page

Sweden

เอกสารและข้อมูล ใช้ยื่นวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตลอดเวลาขึ้นอยู่กับสถานทูต

วีซ่าสวีเดน

update 05-Apr-2023

1. แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่า (วีซ่าท่องเที่ยว/ธุรกิจ)

2. หนังสือเดินทาง( passport) ที่มีอายุอย่างต่ำไม่น้อยกว่า 3 เดือน นับจากวันที่ท่านตั้งใจที่จะเดินทางกลับจากสวีเดน และ สำเนาหน้าแรก รวมถึง หน้าที่มีการต่ออายุ หรือแก้ไข ชื่อ/นามสกุล และ หนังสือเดินทาง เล่มเก่า หากท่านได้ทำ การปลี่ยนเล่มใหม่ ภายในระยะ 1 ปีที่ผ่านมา

3. รูปถ่ายสี ฉากหลังสีขาว ขนาด กว้าง 3.5 ซม. สูง 4.5 ซม.จำนวน 1 ใบ ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน

4. สำเนาบัตรประชาชน

5. หลักฐานการทำงาน- จดหมายรับรองการทำงาน (ภาษาอังกฤษ) ระบุวันลาหยุดงาน หรือ- หนังสือจดทะเบียนธุรกิจ หรือหนังสือจดทะเบียนพาณิชย์ หรือ- จดหมายรับรองจากสถาบันการศึกษา (ภาษาอังกฤษ)

6. หลักฐานการเงินย้อนหลังอย่างน้อย 3 เดือน เช่น สมุดบัญชีเงินฝาก, หนังสือรับรองจากธนาคาร

7. หลักฐานการจองที่พัก/โรงแรม

8. ใบจองตั๋วเครื่องบิน

9. ประกันสุขภาพเดินทางและอุบัติเหตุมูลค่าประกันอย่างต่ำ 30,000 ยูโร หรือ 1,500,000 บาท

10. สำหรับผู้ที่อายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ ไม่ได้เดินทางพร้อมบิดา มารดาหรือผู้ปกครอง ต้องมีเอกสารเพิ่มเติมต่อไปนี้- แบบฟอร์มยินยอมให้ผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 18 ปี เดินทาง

กรณีที่กรอกแบบฟอร์มนี้ ไม่จำเป็นต้องขอหนังสือยินยอมจากเขต/อำเภอ- หนังสือยินยอม จากบิดาและมารดา ที่รับรองโดยอำเภอ

ฉบับจริงและสำเนา- หนังสือยินยอม จากบิดาหรือมารดา ที่มีอำนาจ ปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว ที่รับรองโดย อำเภอ ฉบับจริง และสำเนา- หนังสือรับรอง การมีอำนาจ ปกครองบุตร แต่เพียงผู้เดียว บับจริงและสำเนา- สูติบัตร

11. หนังสือหรือจดหมายเชิญ จากบริษัทหรือหน่วยงาน ในประเทศสวีเดน (วีซ่าธุรกิจ)

12. แบบฟอร์มจดหมายเชิญ กรณีเยี่ยมเยียนญาติ/คนรู้จัก

วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ ผู้เดินทางต้องยื่นขอวีซ่าด้วยตนเองศูนย์รับยื่นวีซ่าสวีเดน (VFS) ใช้เวลาดำเนินการประมาณ 5-7 วันทำการ


 

รู้ไว้ก่อนไป แจ้งเตือนจากสถานทูตไทยในสวีเดนผู้ที่เดินทางไปสวีเดน ควรระมัดระวัง ของมีค่าและหนังสือเดินทางของตนเอง โดยเฉพาะบริเวณล็อบบี้โรงแรม ห้องรับประทานอาหารเช้า และ ตามสถานที่ชุมชนหนาแน่นต่างๆ อย่าคิดว่าผู้ร่วมคณะจะช่วยดูแลกระเป๋าให้ร้านค้าในสวีเดนไม่นิยมรับเงินสด ดังนั้นควรเตรียมบัตรเครดิต บัตรเดบิต หรือการจ่ายเงินผ่านมือถือมาแทนและไม่ว่าจะเดินทางไปประเทศไหน ควรทำสำเนาหนังสือเดินทาง และหน้าวีซ่า เก็บไว้ด้วย ทั้งในแบบกระดาษและไฟล์ใน cloud drive ส่วนผู้ที่มีโรคประจำตัว ควรนำยาไป 2 ชุด โดยเก็บแยกกระเป๋ากันการเดินทางไปประเทศใดก็ตาม การไม่นำทรัพย์สินมีค่าไปด้วยนั้น เป็นวิธีป้องกันที่ดี ที่ไม่ให้ตนเองเป็นเป้าหมายของมิจฉาชีพ


 


วันหยุด ปี 2023 ศูนย์รับยื่น วีซ่าสวีเดน (VFS) ที่นอกเหนือจาก วันเสาร์และ วันอาทิตย์

- เมษายน วันที่ 07, 13, 14

- พฤษภาคม วันที่ 01

- มิถุนายน วันที่ 05, 06

- กรกฎาคม วันที่ 28

- สิงหาคม วันที่ 14

- ตุลาคม วันที่ 13

- ธันวาคม วันที่ 05, 25, 26


ค่าธรรมเนียมวีซ่าสวีเดน

ผู้ใหญ่ 3,000 บาท, เด็กอายุ 6 - 12 ปี 1,500 บาท

  • ยื่นผ่านศูนย์ฯ ชำระเป็นเงินสด เด็กต่ำกว่า 6 ปี ไม่เสียค่าธรรมเนียม

  • ยื่นตรงกับทางสถานทูต ชำระด้วยบัตรเครดิต หรือ เป็นเงินสดผ่านธนาคาร UOB เลขที่บัญชี 795-1-05431-7 ชื่อบัญชี "สถานทูตสวีเดน" (กรณีชำระผ่านธนาคาร ต้องติดต่อสถานทูตก่อนชำระเงิน)

ไม่รับการชำระเงินผ่านเครื่อง ATM ไม่รับชำระค่าวีซ่าเป็นเงินสด

ค่าบริการศูนย์รับยื่นวีซ่าสวีเดน (VFS) 740 บาท


 

ศูนย์ยื่นคำร้องขอวีซ่าสวีเดน VFS

10/104-106 ชั้น 8 อาคารเดอะเทรนดี้ สุขุมวิท ซอย 13 คลองเตยเหนือ วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

โปรดใช้หมายเลขติดต่อ Tel: 02-460-7064

Email: info.seth@vfshelpline.com

Web: visa.vfsglobal.com/

วันเปิดทำการ: จันทร์ - ศุกร์(ยกเว้นวันหยุดนักขักฤกษ์)เวลา: 08:00-16:00น. (พักเที่ยง)เวลารับหนังสือเดินทางคืน 13:30-14:30น.


 

แผนกวีซ่า สถานเอกอัครราชทูต สวีเดนประจำประเทศไทย

ชั้น 20 อาคารแปซิฟิค เพลส1, เลขที่ 140 ถนนสุขุมวิท ก.ท.ม 10110 Tel: 02-263-7211 (จันทร|อังคาร|พฤหัสฯ. เวลา 08.00-15.00 น.) Email:visa.bangkok@gov.seWeb: swedenabroad.com/bangkok

เวลาทำการ แผนกวีซ่ายื่นวีซ่า อังคาร และพฤหัสฯ เวลา 08.00-10.00น. และรับหนังสือเดินทางคืน เวลา 14.00-15.00 น.


bottom of page