top of page

Spain

เอกสารและข้อมูล ใช้ยื่นวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตลอดเวลาขึ้นอยู่กับสถานทูต

สามารถยื่นคำร้อง ขอวีซ่าสเปน ล่วงหน้าได้ไม่เกิน 180 วัน และควรยื่นขอวีซ่าล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน ก่อนเดินทางผู้เดินทางต้องฉีดวัคซีนครบจึงจะเดินทางเข้าประเทศสเปนได้

วีซ่าสเปน

update 01-Mar-2023

1. หนังสือเดินทางที่มีอายุ ไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันที่จะเดินทางกลับ และมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า พร้อมสำเนา 1ชุด (ทุกหน้าที่มีวีซ่า)

2. รูปถ่ายสี พื้นหลังขาวเท่านั้น หน้าตรง และ เห็นใบหน้าชัดเจน ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ขนาด กว้าง 3.5 ซม. สูง 4.5 ซม.จำนวน 2 รูป

3. แบบฟอร์มคำร้อง ขอวีซ่าที่กรอกครบถ้วน จำนวน 1 ชุด

4. หลักฐานการทำงาน (ภาษาอังกฤษ)

 • สำหรับผู้ที่เป็นลูกจ้าง หรือ ข้าราชการ ใช้ จดหมายรับรองการทำงาน ที่ระบุตำแหน่ง เงินเดือน อายุงาน และ วันลาหยุดงาน

 • สำหรับผู้ที่เป็นเจ้าของกิจการ ใช้ หนังสือจดทะเบียนธุรกิจ ที่ระบุชื่อผู้ยื่นขอวีซ่า

 • สำหรับผู้ที่เป็นนักเรียน หรือ นักศึกษา ใช้ จดหมายรับรองจากสถาบันการศึกษา

5. จดหมายรับรองสถานะทางการเงินจากธนาคารตัวจริง และ statement จากทางธนาคารย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน (บัญชีออมทรัพย์เท่านั้น และเอกสารที่ออกมาจะต้องมีอายุไม่เกิน 1 เดือน)

6. ใบจองตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ

7. ใบประกันสุขภาพเดินทางและ อุบัติเหต มูลค่าประกันอย่างต่ำ 30,000 ยูโร หรือ 1,500,000 บาท

ท่องเที่ยวและเยี่ยมเยียนครอบครัว

Checklist – Tourism and Family Visit

กรณีท่องเที่ยว

หลักฐานการจองที่พัก/โรงแรม (ต้องมีชื่อผู้ขอวีซ่าอยู่ในเอกสารด้วย)แผนการเดินทาง หรือ หลักฐานโปรแกรมทัวร์

กรณีเยี่ยมเยียนญาติ/คนรู้จัก (และพักที่บ้านของญาติ/คนรู้จัก)
 • หนังสือเชิญ (เอกสารต้นฉบับสีเหลืองเท่านั้น) ที่ลงชื่อโดย “Policia Nacional” (โดยผู้เชิญต้องไปติดต่อ ขอเอกสารดังกล่าวที่ สถานีตำรวจท้องที่ ที่ผู้เชิญมีถิ่นที่อยู่ อยู่ในสเปน)

 • สำเนาหนังสือเดินทาง หรือ สำเนาบัตรประชาชนของผู้เชิญ

 • จดหมายชี้แจงความสัมพันธ์ระหว่างผู้เชิญและผู้เดินทาง

* การได้หนังสือเชิญ และ หลักฐานของผู้ที่อยู่ในสเปน มิได้ หมายความว่า จะได้รับการ ยกเว้นเอกสารอื่นๆ หรือ วีซ่า จะได้รับอนุมัติเสมอไป *

ธุรกิจ การประชุมทางวิชาการ การสัมมนา กีฬาหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับวัฒนธรรม

Checklist – Business / Conference, Seminar, Sports or Cultural event, or Similar

- หลักฐานการจองที่พัก/โรงแรม (ต้องมีชื่อผู้ขอวีซ่าอยู่ในเอกสารด้วย)- จดหมายเชิญ จากบริษัทในประเทศสเปน องค์กร หรือ หน่วยงาน ที่เชิญประชุม งานนิทรรศการ โดยระบุ วัตถุประสงค์ ระยะเวลา และ รายละเอียดอื่นๆในการเดินทาง- เอกสารอื่นเพิ่มเติม (ถ้ามี) เพื่อแสดงความสัมพันธ์ ทางการค้า อุตสาหกรรม ฯลฯ เช่น ตั๋วงานแสดงสินค้า บัตรเชิญการประชุม บัตรเชิญงานแสดงสินค้าหรือนิทรรศการ การจองบัตรเข้างาน โปรแกรมการประชุมหรืองานแสดง โดยระบุ รายละเอียด ของหน่วยงานที่เชิญ

เพื่อการศึกษาหรือ หลักสูตรการอบรมอื่นๆ

Checklist – Student

เอกสารการลงทะเบียนเรียน หลักฐานการศึกษาที่เกี่ยวข้อง กับหลักสูตรที่จะเรียนในสเปนหลักฐานการจองที่พัก/โรงแรม (ต้องมีชื่อผู้ขอวีซ่าอยู่ในเอกสารด้วย)


 

หมายเหตุ: สำหรับวีซ่าสเปนทุกประเภท

 1. ถ้าหากผู้เดินทางไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายเอง จะต้องมีเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้

 2. ถ้าหากผู้เดินทางเป็นชาวต่างชาติ (ที่มิใช่บุคคลสัญชาติไทย) ต้องแสดง หลักฐานการ ใบอนุญาตทำงาน หรือ ใบอนุญาตถิ่นที่อยู่ และ วีซ่ากลับเข้ามาประเทศไทย ที่มีอายุใช้การได้ (ชาวต่างชาติ ที่มาท่องเที่ยว ไม่สามารถ ขอวีซ่า ที่สถานทูตสเปน ประจำประเทศไทย)


อาจต้องใช้เอกสารเพิ่มเติม หรือ ทำการสัมภาษณ์ ในบางกรณีตามที่เห็นสมควร

*การแสดงเอกสารดังกล่าวครบถ้วน มิได้หมายความว่า จะได้รับ อนุมัติวีซ่าเสมอไป เนื่องจากการจะอนุมัติ วีซ่าหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับ ความเห็นและ คำวินิจฉัยของกงสุลเป็นสำคัญ*

ผู้เดินทางต้องยื่นขอวีซ่าด้วยตนเอง

 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าสเปน ผู้ใหญ่ 2,970 บาท

 • เด็กอายุ 6-12 ปี 1,485 บาท

 • ค่าธรรมเนียมศูนย์รับยื่น (BLS) 575 บาท

การดำเนินการพิจารณาวีซ่าใช้เวลา 15 วันทำการ หรือมากกว่า แล้วแต่กรณี


 

สถานเอกอัครราชทูตประเทศสเปน ประจำประเทศไทย

ชั้น 23 อาคารเลครัชดา ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯTel: 02-661-8284-7 Web: www.exteriores.gob.es Email: emb.bangkok.vis@maec.es

ศูนย์รับยื่นวีซ่าสเปน BLS (Spain Visa Application Center)

BLS International (Thailand) Ltd.399 อาคารอินเตอร์เชนจ์ชั้น B2 ยูนิต A / 1 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110Tel: 02-258-3524

เปิด (จ-ศ) 08:30 - 12:00น. และ 13:00 – 16.00น.Email: info.bkk@blshelpline.comรับเล่มคืน : 14:00 – 16.00น.Web: thailand.blsspainvisa.com


 

วันหยุด ปี 2023 ศูนย์รับยื่นวีซ่าสเปน BLS ที่นอกเหนือจาก วันเสาร์และ วันอาทิตย์

- มีนาคม วันที่ 06

- เมษายน วันที่ 07, 13, 14

- พฤษภาคม วันที่ 01, 04

- กรกฎาคม วันที่ 28

- สิงหาคม วันที่ 14

- ตุลาคม วันที่ 12, 23

- ธันวาคม วันที่ 06, 11, 25bottom of page