top of page

Portugal

เอกสารและข้อมูล ใช้ยื่นวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตลอดเวลาขึ้นอยู่กับสถานทูต

กรณีที่ท่านเคยสแกนลายนิ้วมือ เพื่อยื่นขอเวีซ่าชงเก้นมาแล้ว และ วีซ่าที่ได้มา ระบุคำว่า "VIS" สำหรับการขอวีซ่าครั้งต่อไป ท่านไม่จำเป็นต้อง สแกนลายนิ้วมือกรณีที่เคย สแกนลายนิ้วมือ มาแล้ว แต่ไม่ได้วีซ่าเชงเก้น จะต้องสแกน ลายนิ้วมืออีกครั้งกรณีที่ไม่เคย สแกนลายนิ้วมือ มาก่อน จำเป็นต้องมาแสดงตน เพื่อยื่นขอวีซ่า

update 7 April, 2023


เอกสาร ยื่นขอวีซ่าโปรตุเกส


1. แบบฟอร์มใบสมัครขอวีซ่า ต้องลงทะเบียน

2. หนังสือเดินทาง ที่ยังเหลืออายุใช้งาน อย่างน้อย 9 เดือนนับจากวันที่ยื่นขอวีซ่า พร้อมสำเนา หน้าที่มีรูปถ่าย และ ทุกหน้าที่มีตราประทับวีซ่า

3. หนังสือเดินทางเล่มเก่า พร้อมสำเนา (ถ้ามี)

4. รูปถ่ายสี ต้องเห็น หู และคิ้วด้วย ห้ามใส่ ต่างหู สร้อยคอ และคอนแทคเลนส์ทุกประเภท ฉากหลังสีขาว ขนาด กว้าง 3.5 ซม. สูง 4.5 ซม.จำนวน 1 ใบ (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)

5. ใบจองตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ

6. ประกันสุขภาพ และ อุบัติเหตุ ในการเดินทาง มูลค่าประกัน อย่างต่ำ 30,000 ยูโร เที่ยบเท่า 1,500,000 บาท

7. หลักฐานการจองที่พัก/โรงแรม

8. หลักฐานการเงินย้อนหลัง 3 เดือน รายการเดินบัญชี (Bank statement) ตัวจริงพร้อมสำเนา

9. หลักฐานการทำงาน หรือ การศึกษา

 • เจ้าของกิจการ ใช้หนังสือจดทะเบียนบริษัท ที่ระบุชื่อผู้ยื่นขอวีซ่า

 • ลูกจ้าง หรือ ข้าราชการ ใช้จดหมายรับรองการทำงาน จากบริษัท หรือ หน่วยงานราชการ ระบุตำแหน่ง เงินเดือน อายุการทำงาน และวันลา หยุดงาน พร้อมวัตถุประสงค์ในการเดินทาง

 • นักเรียน หรือนักศึกษา ใช้หนังสือ รับรอง สถานะการเป็น นักเรียนหรือ นักศึกษา

10. สลิปเงินเดือน 3 เดือนล่าสุด (ไม่มีก็ไม่เป็นไร)

11. ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล (ถ้ามี)

12. แผนการเดินทาง หรือ เอกสารยืนยันการจองทัวร์

13. หนังสือหรือจดหมายเชิญจากบริษัท หรือหน่วยงาน ในโปรตุเกส (วีซ่าธุรกิจ)


 

ศูนย์วีซ่าโปรตุเกส (TLScontact)

12/1 ชั้น 12 อาคารสาทรซิตี้ 175 ถนนสาทรใต้ สาทร กรุงเทพฯ 10120

Tel: 02-838-6699 (จันทร์-ศุกร์ 08.00 - 16.30น.)

Web: pt.tlscontact.com/th/BKK


ทำการแผนกวีซ่า จันทร์ และ พุธ

ยื่นวีซ่า (เฉพาะนัดหมาย): เวลา 08.00-12.30น. / 13.30-16.30น.

รับหนังสือเดินทางคืน (ไม่ต้องนัดหมาย): เวลา 08.00-16.30น.


 

วันหยุดศูนย์รับยื่น วีซ่าโปรตุเกส TLS Contact Center ปี 2023

- เมษายน วันที่ 13, 14, 17

- พฤษภาคม วันที่ 01, 04

- มิถุนายน วันที่ 05

- กรกฎาคม วันที่ 14, 28

- สิงหาคม วันที่ 01, 14

- ตุลาคม วันที่ 13, 23

- ธันวาคม วันที่ 05, 11, 25กรณีไปพักที่บ้านญาติ เพื่อน หรือเยี่ยมแฟนที่โปรตุเกส ต้องมีเอกสารเหล่านี้


กรณีเยี่ยมเยียนครอบครัวหรือเพื่อน ต้องยื่นแบบฟอร์ม “Termo de responsabilidade” กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนโดยผู้เชิญ ระบุถึง การดูแลเรื่องที่พัก หรือระบุการออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด แบบฟอร์มต้องได้รับการรับรอง จากทนายความใน ประเทศโปรตุเกส

 • สำเนาหนังสือเดินทาง บัตรประชาชน หรือใบถิ่นที่อยู่ของผู้เชิญที่โปรตุเกส

 • หลักฐานการทำงานและ รายได้ของผู้เชิญที่โปรตุเกส

 • หลักฐานการเงินของผู้เชิญที่โปรตุเกส

 • เอกสารยืนยันความสัมพันธ์ระหว่าง ผู้เชิญกับผู้ยื่นขอวีซ่า


*ทางสถานทูตโปรตุเกสอาจจะเรียกไปสัมภาษณ์*


หมายเหตุ

 • เอกสารที่เป็นภาษาไทย ต้องแนบสำเนาที่แปลเป็นภาษาอังกฤษ หรือโปรตุเกสด้วย

 • ผู้เดินทางไม่จำเป็นต้องยื่นขอวีซ่าด้วยตนเอง สามารถยื่นแทนได้ (กรณีเคยสแกนลายนิ้วมือ เพื่อยื่นวีซ่าเชงเก้นมาก่อนแล้ว)

 • ผู้ที่อายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ เดินทางคนเดียว หรือไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดา มารดาหรือ ผู้ปกครอง ต้องมีหนังสือยินยอมจากผู้ปกครอง


เวลาดำเนินการและอนุมัติวีซ่า ประมาณ 15 วันทำการ


ค่าธรรมเนียมวีซ่าระยะสั้นไม่เกิน 90 วัน


 • ค่าธรรมเนียมสถานทูต 2,949 บาท

 • สำหรับเด็กอายุ 6-12 ปี 1,475 บาท

 • ค่าธรรมเนียมศูนย์ TLS 1,070 บาท

 • สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี ไม่เสียค่าธรรมเนียมวีซ่า แต่เสียค่าธรรมเนียมศูนย์ TLS 1,070 บาท

 • เฉพาะค่าบริการบริษัทฯ 3,000 บาท/เล่ม

 

แผนกวีซ่า สถานเอกอัครราชทูต โปรตุเกส ประจำประเทศไทย

26 ซ.กัปตันบุช ถ.เจริญกรุง แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กทม.10500

แผนกวีซ่า โทร 02-234-0372, 02-234-2123(เจ้าหน้าที่พูดภาษาอังกฤษ)

Email: sconsular.bangkok@mne.pt

Web: banguecoque.embaixadaportugal.mne.pt


bottom of page