top of page

Netherland

เอกสารและข้อมูล ใช้ยื่นวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตลอดเวลาขึ้นอยู่กับสถานทูต

สามารถยื่นคำร้องขอวีซ่าเนเธอร์แลนด์ ล่วงหน้าได้ไม่เกิน 180 วัน ก่อนเดินทางวีซ่าลูกเรือ (ทำงานบนเรือ)

ทำวีซ่าล่วงหน้าได้ไม่เกิน 9 เดือน ก่อนเดินทาง

update 11-Apr-2023


ขอวีซ่าเนเธอร์แลนด์

1. แบบฟอร์มวีซ่า ที่กรอกข้อมูลครบถ้วน (ลงทะเบียนก่อน)

2. หนังสือเดินทาง ที่มีอายุใช้ได้ อีก อย่างน้อย 3 เดือน นับจาก วันที่เดินทางกลับประเทศไทย พร้อมสำเนา หนังสือเดินทาง (หน้าที่มีรูป) จำนวน 2 ใบ

3. รูปถ่ายสีหน้าตรงถ่ายไม่เกิน 6 เดือน พื้นหลังขาวขนาด กว้าง 3.5 ซม. สูง 4.5 ซม. จำนวน 1 ใบ

4. หลักฐานการเงิน ย้อนหลัง 3 เดือน เช่น สมุดบัญชีเงินฝาก, Bank Statement และ เขียนชื่อ ภาษาอังกฤษ ไว้ตรง ชื่อบัญชี ที่เป็นภาษาไทย ของเอกสารด้วย

5. หลักฐานการทำงาน

  • จดหมายรับรองการทำงาน (ภาษาอังกฤษ) หรือ

  • หนังสือจดทะเบียนธุรกิจ หรือ หนังสือจดทะเบียนพาณิชย์ หรือ

  • จดหมายรับรอง จากสถาบัน การศึกษา (ภาษาอังกฤษ)

6. รายละเอียดตารางการเดินทาง

7. หลักฐานการจองที่พัก/โรงแรม

8. ใบจองตั๋วเครื่องบิน

9. ประกันสุขภาพการเดินทาง และอุบัติเหตุ ซึ่งแสดงว่า ได้ให้การคุ้มครอง ความเสี่ยง ทุกประเภท มูลค่าประกัน อย่างต่ำ 30,000 ยูโร หรือ 1,500,000 บาท มีอายุใช้ ตลอดระยะเวลา ที่อยู่ ในกลุ่ม ประเทศเชงเก้น

10. หนังสือหรือจดหมายเชิญจากบริษัท หรือ หน่วยงานในประเทศ เนเธอร์แลนด์ (สำหรับวีซ่าธุรกิจ)

11. เช็กลิตส์ (Checklist) จะแยกตามประเภทของวีซ่าที่ยื่นขอ


 

สำหรับผู้มี อายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์

ต้องมีเอกสาร เพิ่มเติม สูติบัตร และสำเนาหนังสือยินยอม ให้เดินทางไปต่างประเทศ ซึ่งลง ลายมือ ชื่อบิดา และ/หรือ มารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย โดยต้องเป็นเอกสาร ที่ออกให้โดย สำนักงานเขต หรือ ที่ว่าการอำเภอ (ในกรณีที่ไม่ได้เดินทางกับบิดา และ/หรือ มารดา)


 

ศูนย์รับคำร้อง ขอวีซ่าเนเธอร์แลนด์ (VFS)

อาคารจัตุรัสจามจุรี ห้องเลขที่ 404-405 ชั้นที่ 4 เลขที่ 317 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

Tel: 02-460-7066 (วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08:30-12:00 | 13:00-16:00น)

Email: info.nlth@vfshelpline.com

เปิดยื่นขอวีซ่าวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 8:30-12:00 | 13:00-16:00น.

รับผลวีซ่า วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 13:00-16:00น.

Web: visa.vfsglobal.com/


หนังสือเดินทางราชการ ไม่ต้องทำวีซ่า อยู่ได้ 90 วัน

  • ค่าธรรมเนียมวีซ่า ระยะสั้น ไม่เกิน 90 วัน 2,950 บาท

  • เด็ก 6-12 ปี ค่าธรรมเนียมวีซ่า 1,475 บาท

  • เด็กต่ำกว่า 6 ปี ไม่เสียค่าธรรมเนียมวีซ่า แต่เสีย

 

ต้องนัดคิวล่วงหน้า เพื่อยื่นวีซ่าที่ศูนย์รับยื่นวีซ่า(คลิก)

หลังจากที่ผู้สมัครทำการยื่นคำร้องขอวีซ่า ผู้สมัคร จะไม่สามารถ ยืมหรือดึงหนังสือเดินทาง

ออกจากสถานทูตได้ ระยะเวลาการพิจารณา คำร้องขอวีซ่า 15 วัน


bottom of page