top of page

Luxembourg

เอกสารและข้อมูล ใช้ยื่นวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตลอดเวลาขึ้นอยู่กับสถานทูต

ขอวีซ่าลักเซมเบิร์ก ล่วงหน้าไม่เกิน 90 วัน และ ไม่น้อยกว่า 15 วัน ก่อนวันเดินทาง

update 01-Mar-2023


เอกสารยื่นวีซ่าลักเซมเบิร์ก


1. หนังสือเดินทาง มีอายุใช้งาน เหลืออย่างน้อย 90 วันและหนังสือ เดินทางฉบับเก่า(ถ้ามี)

2. แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่า กรอก ข้อมูลครบถ้วน

3. รูปถ่ายสีฉากหลังสีขาวขนาด กว้าง 3.5 ซม. สูง 4.5 ซม. 1 รูป

4. หลักฐานที่พัก (ใบจองโรงแรม ฯลฯ)

5. หลักฐานการทำงาน

 • หนังสือรับรองการทำงาน ระบุวันลาหยุดงาน (ภาษาอังกฤษ) สำหรับลูกจ้าง

 • หนังสือจดทะเบียนธุรกิจ หรือ หนังสือจดทะเบียนพาณิชย์ สำหรับเจ้าของธุรกิจ

 • จดหมายรับรองจาก สถาบันการศึกษา (ภาษาอังกฤษ) สำหรับนักเรียน/นักศึกษา

6. หลักฐานด้านการเงิน

7. หลักฐานการเดินทางไป และกลับ (ใบจองเที่ยวบิน) การขอวีซ่าไม่ต้องแสดง ตั๋วเครื่องบิน

8. หลักฐาน การทำประกัน สุขภาพ และ ประกันอุบัติเหตุ ระหว่างการเดินทาง มูลค่าประกัน อย่างต่ำ 30,000 ยูโรหรือ 1,500,000 บาท มีอายุใช้ตลอด ระยะเวลาที่อยู่ในกลุ่มประเทศเชงเก้น

9. สำหรับผู้เดินทาง อายุต่ำกว่า 18 ปี เดินทางคนเดียว ต้องมีหนังสือ ยินยอม จากบิดามารดา ที่รับรอง โดยอำเภอและสูติบัตร (พร้อมสำเนา)

10. หนังสือหรือจดหมายเชิญ จากบริษัท หรือหน่วยงาน ในประเทศลักเซมเบิร์ก (สำหรับวีซ่าธุรกิจ)


 

ลักเซมเบิร์ก เป็น 1 ใน 26 ประเทศ ของกลุ่มเชงเก้น ที่ล้อมรอบไปด้วย ประเทศเยอรมัน เบลเยี่ยม และฝรั่งเศส และยังเป็น 1 ในประเทศที่เล็กที่สุดในโลกอีกด้วย แต่ถึงแม้ว่าประเทศจะมีพื้นที่ขนาดเล็ก แต่ลักเซมเบิร์กก็เป็นประเทศที่มีสถานที่ท่องเที่ยวหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น ตึกเก่าที่ได้รับขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก ธรรมชาติที่สวยงาม ศิลปะวัฒนธรรม อาหารท้องถิ่นที่น่าลิ้มลอง รวมไปถึงแหล่งช้อปปิ้งต่างๆ


สำหรับผู้ที่กำลังจะเดินทางไป โปรดทราบว่า ปลั๊กไฟที่ใช้ในลักเซมเบิร์ก จะเป็น Type F หรือ “Schuko plug” คือ ตั้วปลั๊กมีขาเสียบ 2 ขา และ Type C ส่วนเต้ารับจะมีลักษณะเป็นหลุมกลม โดยลักเซมเบิร์กใช้กระแสไฟฟ้า 230 โวลต์ ที่ความถี่ 50Hz


 

วันหยุด ปี 2022 สถานทูตลักเซมเบิร์ก ที่นอกเหนือจาก วันเสาร์และ วันอาทิตย์

- กุมภาพันธ์ วันที่ 16

- เมษายน วันที่ 06, 13, 14, 15

- พฤษภาคม วันที่ 02, 04, 13, 16

- มิถุนายน วันที่ 03

- กรกฎาคม วันที่ 13, 14, 28

- สิงหาคม วันที่ 12

- ตุลาคม วันที่ 13, 24

- ธันวาคม วันที่ 05, 12


 • ผู้เดินทางจำเป็นต้องสแกนลายนิ้วมือ

 • ผู้เดินทางต้องยื่นขอวีซ่าด้วยตนเอง

 • หนังสือเดินทางราชการไม่ต้องขอวีซ่า อยู่ได้ 90 วัน

 • ระยะเวลาในการพิจารณา 7-14 วันทำการ

 • ค่าธรรมเนียม วีซ่าลักเซมเบิร์ก 3,200 บาท และเด็กอายุ 6-11 ปี1,600 บาท

 • เฉพาะค่าบริการบริษัทฯ 3,000 บาท/เล่ม

 • ต้องนัดหมายกับทางสถานทูตฯ ก่อนไปยื่นคำร้อง ที่เบอร์ 02-677-7360 (เวลา 09.00 - 17.00 น.)


 • หรือ ส่งอีเมล์เข้ามาที่ bangkok.consulat@mae.etat.lu

 

แผนกวีซ่า สถานเอกอัครราชทูต ลักเซมเบิร์ก ประจำประเทศไทย

ชั้น17 อาคารคิวเฮาส์ 1 ถนนสาทรใต้ ทุ่งมหาเมฆ กรุงเทพฯ 10120

Email: bangkok.amb@mae.etat.lu Web: bangkok.mae.lu

เวลาทำการ แผนกวีซ่า: จันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-11.30 น.

Tel: 02-677-7360


bottom of page