top of page

Hungary

เอกสารและข้อมูล ใช้ยื่นวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตลอดเวลาขึ้นอยู่กับสถานทูต

update 01-Mar-2023


เอกสารยื่นขอวีซ่าฮังการี

1. แบบฟอร์มคำร้อง ขอวีซ่าฮังการี ที่กรอกข้อมูลครบถ้วน

2. หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุการใช้เหลือ มากกว่า 6 เดือน

3. รูปถ่ายสี ด้านหลังเป็นสีขาว ขนาด กว้าง 3.5 ซม. สูง 4.5 ซม.จำนวน 1 รูป ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน

4. หลักฐานการทำงาน

  • จดหมายรับรองการทำงาน (ภาษาอังกฤษ) หรือ

  • หนังสือจดทะเบียนธุรกิจ หรือ หนังสือจดทะเบียนพาณิชย์ หรือ

  • จดหมายรับรอง จากสถาบัน การศึกษา (ภาษาอังกฤษ)

5. หลักฐานการเงินย้อนหลัง อย่างน้อย 3 เดือน เช่น สมุดบัญชีเงินฝาก, หนังสือรับรองจากธนาคาร โดยมีรายการเดินบัญชีล่าสุด ไม่เกิน 7 วัน นับจากวันที่ยื่น (ฉบับจริงพร้อมสำเนา)

6. หลักฐานการจองที่พัก/โรงแรม (ฉบับจริง)

7. ใบจองตั๋วเครื่องบิน

8. บัตรประจำตัวประชาชน และ ทะเบียนบ้าน (ฉบับจริงพร้อมสำเนา)

9. ประกันสุขภาพเดินทาง และ อุบัติเหตุ ซึ่งแสดงว่า ได้ให้ การคุ้มครอง ความเสี่ยงทุกประเภท มูลค่าประกันอย่าง ต่ำ 30,000 ยูโร หรือ 1,500,000 บาท

10. ผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 18 ปี ต้องมีหนังสือยินยอม จากบิดา มารดา หรือ ผู้แทนทางกฎหมาย ในการรับรองค่าใช้จ่าย

11. หนังสือหรือ จดหมายเชิญ จากบริษัท หรือ หน่วยงานใน ประเทศฮังการี (สำหรับวีซ่าธุรกิจ)

โปรดทราบ ผู้เดินทางต้องยื่นขอวีซ่าด้วยตนเอง พ่อแม่สามารถยื่นขอวีซ่าแทนลูกที่อายุต่ำกว่า 12 ปีได้

  • ค่าธรรมเนียมสถานทูต 2,967 บาท

  • สำหรับเด็กอายุ 6-12 ปี 1,484 บาท

  • ค่าธรรมเนียมศูนย์ TLS 600 บาท

  • สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี ไม่เสียค่าธรรมเนียมวีซ่า แต่เสียค่าธรรมเนียมศูนย์ TLS 600 บาท
 

ศูนย์บริการรับยื่นวีซ่า TLS Contact ฮังการี

ชั้น 12 สาทรซิตี้ ทาวเวอร์ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

Web: hu.tlscontact.com

Tel: 02-838-6622 (วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08:00-12:30 และ 13:30-16:30)


วันเวลาทำการแผนกวีซ่า

การนัดหมายทั่วไป: วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08:00 - 12:15 และ 13:30 - 15:45

คิวนัดหมายพิเศษ: วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 06:30 - 07:45 / 12:30 - 13:15 / 16:00 - 17:00 และวันเสาร์ 08:00 - 14:00

คืนเล่มหนังสือเดินทาง: วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา08:00 - 16:30


 

แผนกวีซ่า สถานเอกอัครราชทูต ฮังการี ประจำประเทศไทย

อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ชั้น 14 (ห้องเลขที่ 1401, 1411-1412) 57 ถนนวิทยุ, แขวงลุมพินี, กทม 10330

Tel: 02-118-9600 กรณีฉุกเฉิน: 081-875-4610

Email: mission.bgk@mfa.gov.hu

Web: www.mfa.gov.hu

แผนกกงสุลเปิด จันทร์, พุธ และศุกร์ เวลา 9:00 น. -13:00น


รู้หรือไม่ ห้ามชนแก้วเบียร์ หรือ เหล้า

เรื่องที่ห้ามชนแก้วนั้น เป็นวัฒนธรรมที่สืบเนื่องมา จากประวัตศาสตร์ สมัยออสเตรียที่บุกมาทำสงครามกับฮังการี และในครั้งนั้น ออสเตรียเป็นฝ่ายชนะ และได้ประหารชีวิต แม่ทัพของฮังการี และฉลองด้วยการดื่มเบียร์ มีการชนแก้วกันอย่างสะใจ ทำให้ชาวฮังการี เกลียดการชนแก้ว และเป็นธรรมเนียมปฏิบัติ มาจนถึงทุกวันนี้

bottom of page