top of page

Germany

เอกสารและข้อมูล ใช้ยื่นวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตลอดเวลาขึ้นอยู่กับสถานทูต

สามารถยื่นคำร้องขอวีซ่าเยอรมัน ล่วงหน้าได้ไม่เกิน 180 วัน ก่อนกำหนดเดินทางทราบหรือไม่ ขอวีซ่าลิทัวเนีย ได้ที่สถานทูตเยอรมันประจำประเทศไทย

update 03-Apr-2023


เตรียมขอยื่นวีซ่าเยอรมัน

1. ฟอร์มคำร้องขอวีซ่า ที่กรอกข้อมูลครบถ้วน

2. หนังสือเดินทาง (passport) มีอายุใช้ได้อย่างน้อย อีก 3 เดือน โดยนับจากวันสิ้นสุดวีซ่า (พร้อมสำเนา 1 ชุด)

3. รูปถ่ายสี ฉากหลังสีขาว ขนาด กว้าง 3.5 ซม. สูง 4.5 ซม.จำนวน 2 ใบ

4. หลักฐานการทำงาน (พร้อมสำเนา 1 ชุด)

  • จดหมายรับรองการทำงาน (ภาษาอังกฤษ) ระบุวัน ลาหยุดงาน หรือ

  • หนังสือจดทะเบียนธุรกิจ หรือหนังสือจดทะเบียนพาณิชย์ หรือ

  • จดหมายรับรองจากสถาบันการศึกษา (ภาษาอังกฤษ)

5. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก Statement ย้อนหลังอย่างน้อย 3 เดือน หรือ หนังสือรับรอง การเงินจากธนาคาร Bank Guarantee (ธุรกิจ)

6. หลักฐานการจองที่พัก/โรงแรม

7. ใบจองตั๋วเครื่องบิน

8. ประกันสุขภาพเดินทางและอุบัติเหตุ มูลค่าประกันอย่างต่ำ 30,000 ยูโร หรือ 1,500,000 บาท (พร้อมสำเนา 1 ชุด)

9. สำหรับผู้ที่อายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ เดินทางคนเดียว ต้องมีหนังสือยินยอม จากผู้ปกครอง

10. หนังสือหรือจดหมาย เชิญ จากบริษัทหรือ หน่วยงานในประเทศเยอรมัน (สำหรับวีซ่าธุรกิจ)


 
ศูนย์รับยื่นวีซ่า VFS เยอรมัน ประจำประเทศไทย

Web: visa.vfsglobal.com

Call Center Tel: 02-460-7058

Email: info.geth@vfshelpline.com


กรุงเทพฯ

317 ยูนิต 404 อาคารเดอะพลาซ่า ชั้น 4 อาคารจามจุรีสแควร์ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

ยื่นเอกสาร: 08:30-12:00น. และ 13:00-17:15น. (จันทร์ - ศุกร์)

รับเล่มคืน: 13:00-16:00น. (จันทร์-ศุกร์)


เชียงใหม่

191 อาคารศิริพานิช ชั้น 6B ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ - อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

ยื่นเอกสาร: 08:30–14:00 (จันทร์-ศุกร์)

รับเล่มคืน: 08:30–14:00 (จันทร์-ศุกร์)


ภูเก็ต

ตึก ซีซีเอ็ม คอมเพล็ก ชั้น 5 เลขที่ 77/77 ม.7 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000

ยื่นเอกสาร: 08:30–14:00 (จันทร์-ศุกร์)

รับเล่มคืน: 08:30–14:00 (จันทร์-ศุกร์)


กงสุลกิตติมศักดิ์ แห่งสหพันธ์สาธารณ รัฐเยอรมนี, ประจำเชียงใหม่เลขที่ 199/163 หมู่ 3 บ้านในฝัน 2 ถนนคันคลองชลประทาน ต. แม่เหียะ อ. เมือง จ. เชียงใหม่ 50100ทำการ วันจันทร-ศุกร์ 9.00 น. ถึง 12.00 น. โทร 053-838-735กงสุลกิตติมศักดิ์ แห่งสหพันธ์สาธารณ รัฐเยอรมนี, ประจำพัทยา179/168 หมู่ 5 ซอย 17ถนนพัทยาเหนือ นาเกลือ/บางละมุง เมืองพัทยา 20150ทำการ วันจันทร์-ศุกร์ 10.00 น. ถึง 16.00 น. โทร 038-422-634กงสุลกิตติมศักดิ์ แห่งสหพันธ์สาธารณ รัฐเยอรมนี, ประจำภูเก็ต100/425 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร. 9 ตำบลรัษฎา, อำเภอเมือง ภูเก็ต 83000ทำการ วันจันทร์-ศุกร์ 9.00 น. ถึง 13.00 น. โทร 076-610-407


 

วันหยุดประจำปี 2023 ศูนย์รับยื่นวีซ่า VFS เยอรมัน

- เมษายน วันที่ 07, 10, 13, 14

- พฤษภาคม วันที่ 01, 29

- กรกฎาคม วันที่ 28

- สิงหาคม วันที่ 14

- ตุลาคม วันที่ 03

- ธันวาคม วันที่ 05, 25, 26ค่าธรรมเนียมวีซ่าเยอรมัน

3,000 บาท และ เด็ก อายุ 6 -12 ปี: 1,500 บาท (เด็กอายุตั้งแต่ 0 – 5 ปี ไม่เสียค่าธรรมเนียมวีซ่า)

ค่าบริการของศูนย์รับยื่นวีซ่า คนละ 708 บาท

ขอวีซ่าเชงเก้นเยอรมัน ระยะสั้น และ ระยะยาว สำหรับวีซ่าเพื่อการศึกษาต่อและวีซ่าสำหรับนักเรียนแลกเปลี่ยน

จะต้องยื่นขอวีซ่าผ่าน ศูนย์รับยื่นวีซ่า VFS เยอรมัน

ระยะเวลาในการพิจารณา และ ดำเนินการ อนุมัติวีซ่า ประมาณ 15 วันทำการ

ผู้เดินทางต้องสแกนลายนิ้วมือ ที่ศูนย์ยื่นวีซ่าเยอรมัน


 
ที่อยู่แผนกวีซ่าสถานเอกอัครราชทูตเยอรมัน ประจำประเทศไทย

9 ถนนสาทรใต้ กรุงเทพฯ 10120

Tel 02-287-9000

Web: bangkok.diplo.de

เวลาทำการแผนกวีซ่า จันทร์ถึงศุกร์ เวลา 08.30-11.30 น


bottom of page