top of page

Finland

เอกสารและข้อมูล ใช้ยื่นวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตลอดเวลาขึ้นอยู่กับสถานทูต สามารถยื่นคำร้องขอวีซ่าฟินแลนด์ ล่วงหน้าได้ไม่เกิน 180 วัน และ ควรยื่นขอวีซ่าล่วงหน้า อย่างน้อย 1 เดือนก่อนเดินทาง


update 11-Apr-2023


เอกสารยื่นวีซ่าฟินแลนด์

1. แบบฟอร์มวีซ่าออนไลน์

2. หนังสือเดินทางมีอายุเหลือมากกว่า 6เดือน และเล่มเก่า (ถ้ามี)

3. รูปถ่ายสี ฉากหลังขาว 1 ใบ (ขนาด 47 mm x 36mm)ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน

4. หนังสือรับรองการทำงาน

  • จดหมายรับรองการทำงาน (ภาษาอังกฤษ) หรือ

  • หนังสือจดทะเบียนธุรกิจ หรือ หนังสือจดทะเบียนพาณิชย์ หรือ

  • จดหมายรับรองจาก สถาบัน การศึกษา (ภาษาอังกฤษ)

5. หลักฐานการเงิน ย้อนหลังอย่างน้อย 3 เดือน เช่น สมุดบัญชีเงินฝาก, หนังสือรับรองจากธนาคาร

6. หลักฐาน การจองที่พัก/โรงแรม

7. ใบจองตั๋วเครื่องบิน

8. สำเนากรมธรรม์ ประกันสุขภาพเดินทาง และอุบัติเหตุ มูลค่าประกัน อย่างต่ำ 30,000 ยูโร (1,500,000 บาท)

9. หนังสือเชิญต้นฉบับ ที่ออกโดย บริษัทหรือ หน่วยงานทางกลุ่มเชงเก้น ของประเทศกลุ่มเชงเก้น ที่ระบุข้อมูล ในการติดต่อ (บนจดหมายควรมี หัวจดหมายจากบริษัทหรือ องค์กรที่เชิญ พร้อมทั้งระบุ รายละเอียด ของ ผู้ติดต่อรวมถึง เบอร์โทรศัพท์และ ที่อยู่) จะต้องระบุ ระยะเวลา และ จุดประสงค์ของ การเดินทาง และ ใครเป็นผู้ดูแล รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายให้ (สำหรับวีซ่าธุรกิจ)

สำหรับเยาวชน (อายุต่ำกว่า 18 ปี) ต้องมีเอกสารเหล่านี้เพิ่มเติม

  • สำเนาสูติบัตรและใบแปลเป็นภาษาอังกฤษ สำหรับเยาวชน ที่ไม่ได้เดินทาง กับผู้ปกครอง ตามกฎหมาย

  • หลักฐานเกี่ยวกับ อำนาจ ในการปกครอง บุตร จะต้องระบุผู้มีอำนาจ ในการ ปกครองบุตร และต้องออกจาก หน่วยงานราชการ ที่เกี่ยวข้อง (กรณีที่เยาวชนอยู่ในการปกครองของ บิดาหรือ มารดาบุคคลใดบุคคลหนึ่ง)

  • หนังสือยินยอมให้บุตรเดินทาง ออกนอกประเทศ (กรณีที่เดินทางกับ บิดาหรือ มาดา ท่านใดท่านหนึ่ง หรือ เดินทางกับบุคคลที่สาม) จะต้องมี หนังสือที่ออกจาก ราชการ อย่างถูกต้อง

 
แผนกวีซ่า สถานเอกอัครราชทูต ฟินแลนด์ ประจำประเทศไทย

อาคารแอทธินี ทาวเวอร์ ชั้น 14 เลขที่ 63 ถนนวิทยุ ลุมพินี, ปทุมวัน, กรุงเทพ 10330Web: finlandabroad.fi

สามารถยื่นขอวีซ่าได้โดยตรงกับสถานทูตหรือ ที่ศูนย์รับยื่นวีซ่า VFS ถ้ายื่นตรงกับสถานทูตจะต้องนัดคิว ผ่านเว็บไซต์ของศูนย์รับยื่นก่อน ทางสถานทูตจะรับยื่นวีซ่า แค่ 2 วัน คือ วันอังคาร และ วันพฤหัสบดี เวลา 8:30-11:30น. เท่านั้น

สอบถามข้อมูล เกี่ยวกับเรื่องวีซ่า กับทางสถานทูตโทรติดต่อ วันอังคาร และ วันพฤหัส เวลา 14:00-15:00น.

เบอร์ 02-207-8700 (ไม่รับนัดคิวยื่นวีซ่าที่เบอร์นี้) หรือทาง Email: viisumi.ban@formin.fi


ที่อยู่ของศูนย์รับยื่นวีซ่าฟินแลนด์ VFS

เลขที่ 317 ชั้น 4 ยูนิต 404–405 โซนพลาซ่า อาคารจัตุรัสจามจุรี ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

Tel: 02-460-7057

email: info.fith@vfshelpline.com

Web: visa.vfsglobal.com/

เวลายื่นคำขอ (ต้องนัดหมายล่วงหน้า): 08:00-12:00 | 13:00-16:00 (จันทร์-ศุกร์) เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

เวลารับหนังสือเดินทาง: งดรับด้วยตนเอง ส่งคืนทางไปรษณีย์เท่านั้น (260 บาท)


วีซ่าท่องเที่ยว ผู้เดินทางต้องยื่นขอวีซ่า ด้วยตนเองระยะเวลาในการดำเนินการ ประมาณ 15 วัน ทำการ

สำหรับวีซ่าท่องเที่ยว และ 5 วันทำการ

สำหรับ วีซ่าธุรกิจผู้ถือหนังสือเดินทางราชการ ไม่ต้องขอวีซ่า สามารถอยู่ได้ 90 วัน ชำระค่าธรรมเนียม การขอวีซ่า และ ค่าบริการของ VFS จำนวน 3,000 บาท และ 1,500 บาท

สำหรับเด็ก อายุ 6-11 ปีค่าบริการของศูนย์รับยื่นวีซ่า คนละ 730 บาท

เด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี ไม่เสียค่าธรรมเนียมวีซ่า แต่เสียค่าธรรมเนียม VFS 730 บาท

ต้องทำการนัดหมายผ่านทางเว็บไซต์ ก่อนไปยื่นวีซ่า นัดหมายที่ link นี้ vfsglobal.com


 

ทราบหรือไม่?

สถานทูตฟินแลนด์ประจำประเทศไทย เป็นตัวแทนของประเทศเอสโตเนีย ในการรับยื่นขอวีซ่า ดังนั้นผู้ที่ต้องการจะเดินทางไป ประเทศเอสโตเนีย (Estonia) สามารถมายื่นขอวีซ่าได้ที่ ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าประเทศฟินแลนด์ ประจำกรุงเทพฯ และสามารถเตรียมเอกสารประกอบการพิจารณา เช่นเดียวกับผู้ที่ต้องการเดินทางไปประเทศฟินแลนด์

bottom of page