top of page

Australia

เอกสารและข้อมูล ใช้ยื่นวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตลอดเวลาขึ้นอยู่กับสถานทูต


ขณะนี้ วีซ่าออสเตรเลีย เปิดให้ยื่นขอวีซ่าออนไลน์เท่านั้น (งดรับยื่นแบบกระดาษ)


ขอวีซ่าไปออสเตรเลีย


update 01-Mar-2023

1. หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุใช้งาน ครอบคลุม ระยะเวลาวีซ่าที่ขอ หรือ มีอายุ การใช้งานเหลือ อย่างน้อย 6 เดือน, พร้อมสำเนา 2 ชุด

2.รูปถ่ายสี ด้านหลังเป็นสีอ่อน ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูปกรณีใช้ไฟล์ภาพอัปโหลดรูป 800x800 px ประเภทไฟล์ jpg

3.สำเนาบัตรประชาชน

4.สำเนาทะเบียนบ้าน

5.หลักฐานการทำงาน (ภาษาอังกฤษ)

  • สำหรับผู้ที่เป็นลูกจ้าง หรือ ข้าราชการ ใช้ จดหมายรับรอง การทำงาน ระบุตำแหน่ง เงินเดือน อายุงาน และ วันลา หยุดงาน

  • สำหรับผู้ที่เป็นเ จ้าของกิจการ ใช้ หนังสือจดทะเบียนธุรกิจ ที่ระบุชื่อ ผู้ยื่นขอวีซ่า

  • สำหรับผู้ที่เป็น นักเรียน หรือ นักศึกษา ใช้ จดหมายรับรอง จาก สถาบันการศึกษา

6.หลักฐาน การเงินที่พอเพียง กับ ค่าใช้จ่าย ในการเดินทาง

  • หลักฐานการเงิน จากธนาคาร หรือ สมุดเงินฝาก (ฉบับจริง) แสดงบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน

7.จดหมายเชิญ จากเพื่อน หรือ ญาติ ที่ออสเตรเลีย, หลักฐานแสดง ความสัมพันธ์, หลักฐาน การเงินของ เพื่อน หรือ ญาติ รวมถึงหลักฐาน การติดต่อ ระหว่างกัน (ในกรณี ที่ไปพักบ้านเพื่อน หรือ ญาติ)

8.หนังสือ หรือ จดหมายเชิญ จากบริษัท หรือ หน่วยงานใน ประเทศออสเตรเลีย (สำหรับวีซ่าธุรกิจ)

9.ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล (ถ้ามี)

10.แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่า ที่กรอกข้อมูลครบถ้วน

  • ค่าธรรมเนียมวีซ่า ออสเตรเลีย ท่องเที่ยว, ธุรกิจ 150 AUD (ไม่รวมค่าธรรมเนียมบัตรเครดิต)

  • ค่าดำเนินการของ ศูนย์รับยื่นวีซ่า VFS ออสเตรเลีย 735 บาท

  • ผู้เดินทางต้องสแกนลายนิ้วมือ ที่ศูนย์ยื่นวีซ่าออสเตรเลีย

• สำหรับผู้เดินทาง ที่อายุ 75 ปีขึ้นไป ต้องมี ใบรับรองแพทย์ ว่าสามารถ เดินทางได้ และ ประกันสุขภาพ สำหรับการเดินทาง

• สำหรับผู้เดินทาง ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี เดินทางลำพัง ต้องมี หนังสือรับรอง จากผู้ปกครอง หรือ บิดา และ มารดา อนุญาตให้เดินทางซึ่ง หนังสือรับรอง นี้ ต้องออกโดยอำเภอ หรือ กรอก ฟอร์ม 1229 และ สำเนาสูติบัตร

กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 16 ปี ณ วันที่ไปยื่นวีซ่า ต้องมีบิดามารดา/ผู้ปกครองตามกฎหมายมาให้ความยินยอมในการเดินทางด้วย และ จำเป็นต้องมีบิดามารดา/ผู้ปกครองตามกฎหมายอยู่ด้วยในขณะที่เก็บข้อมูลไบโอเมตทริกซ์ 

วันหยุด ปี 2023 วีซ่าออสเตรเลีย (VFS) ที่นอกเหนือจาก วันเสาร์และ วันอาทิตย์

- เมษายน วันที่ 13, 14

- พฤษภาคม วันที่ 01, 04

- มิถุนายน วันที่ 05

- กรกฎาคม วันที่ 28

- สิงหาคม วันที่ 14

- ตุลาคม วันที่ 13, 23

- ธันวาคม วันที่ 05, 11

ที่อยู่ ศูนย์ยื่นวีซ่า (VFS) ออสเตรเลีย ประจำประเทศไทย

ชั้น 28 อาคารเดอะเทรนดี้ ออฟฟิศ ซ.สุขุมวิท 13, แขวงคลองตันเหนือ, เขตวัฒนา, กรุงเทพฯ 10110

ทำการ วันจันทร์-วันศุกร์: 08.30น. – 16.30น. ยกเว้นวันหยุด ของ สถานทูตออสเตรเลีย

Email: info.dibpth@vfshelpline.comWeb: visa.vfsglobal.com/

ผู้เดินทางจะต้องนัดคิวก่อน ยื่นขอวีซ่าออสเตรเลีย 

ผู้สมัครที่ยื่นขอวีซ่าออสเตรเลีย จะทราบผลการพิจารณาวีซ่าทางอีเมล์ ที่ได้แจ้งไว้ 

ศูนย์ยื่นวีซ่าออสเตรเลีย จังหวัดเชียงใหม่

191 อาคารศิริพานิช ชั้น 6B ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ - อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

เวลาเก็บข้อมูล ไบโอเมตทริกซ์: วันจันทร์-วันศุกร์: 08:30น.–16:30น.

ศูนย์ยื่นวีซ่าออสเตรเลีย จังหวัดเชียงใหม่ รับค่าชำระค่าธรรมเนียมวีซ่า เป็นเงินสดเท่านั้น 


กรณีไปเยี่ยมแฟน และ แฟนเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ ต้องรู้จักกันอย่างน้อย 6 เดือน แฟนเคยมาหาที่เมืองไทย เก็บข้อความที่คุยกันไว้ รวมทั้งรูปที่ถ่ายคู่กัน เพื่อใช้ประกอบ การยื่นขอวีซ่า

bottom of page